Oznámení
  1. adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně;
  2. o zřízení volebního účtu;
  3. adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.
dle § 56e odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „volební zákon“), které činí kandidující koalice pro volby do zastupitelstev krajů.

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou registrovanou na osobu oprávněnou učinit oznámení jménem koalice, příp. na jejího statutárního zástupce (IDDS Úřadu: psn9irb)
  2. e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (zpráva musí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné učinit oznámení jménem koalice, nebo jejího statutárního zástupce/zástupců)
  3. dopisem s podpisem osoby oprávněné učinit oznámení jménem koalice, nebo jejího statutárního zástupce/zástupců a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno
  4. osobně na podatelně Úřadu
  5. jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez podpisu (musí být potvrzeno do 5 dnů některým z předcházejících způsobů)

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Je-li název koalice v jednotlivých krajích, v nichž koalice o stejném složení kandiduje, odlišný, napište názvy koalice v jednotlivých krajích


Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud zástupce koalice chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy sídla
U fyzické osoby je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; u právnické osobě její název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pro lepší komunikaci s Úřadem prosím uveďte, která z politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici jedná za koalici ve věci:

Na těchto internetových stránkách je kandidující koalice povinna zveřejnit následující informace:
1) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidující koalice/jejího kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje jsou kandidující politická strana/politické hnutí/koalice povinny zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
2) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a subjekt nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona. Nebude-li v následující položce uvedeno číslo volebního účtu, nebude možné vygenerovat dokument k odeslání.
Zřizuje jej politická strana/politické hnutí zastoupené v koalici.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu koalice (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku koalice, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.
Kandidující koalice je povinna zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách.

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete podepsaný poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.