dle § 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů , které činí kandidující politická strana nebo politické hnutí.

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:
  1. datovou schránkou registrovanou politickou stranu/hnutí, příp. na jejího statutárního zástupce (IDDS Úřadu: psn9irb);
  2. e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce politické strany/hnutí, nebo jeho elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím ručně podepsaného formuláře);
  3. dopisem s podpisem statutárního zástupce/zástupců politické strany/hnutí a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
  4. osobně na podatelnu;
  5. jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu.

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud politická strana nebo hnutí chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy sídla
U fyzické osoby je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; u právnické osoby její název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a subjekt nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona. Nebude-li v následující položce uvedeno číslo volebního účtu, nebude možné vygenerovat dokument k odeslání.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu politické strany/hnutí (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany/hnutí, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou. Politická strana/hnutí je povinna zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Na těchto internetových stránkách je kandidující subjekt povinen zveřejnit následující informace:

1) adresu internetových stránek, na kterých je přístupný volební účet
2) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje je kandidát povinen zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem voleb
3) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete s úředně ověřeným podpisem poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.