Oznámení
  1. adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně;
  2. o zřízení volebního účtu;
  3. adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.
dle § 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), které činí politická strana nebo politické hnutí, které k registraci přihlašuje kandidáta na funkci senátora.

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou registrovanou politickou stranu/hnutí, příp. na jejího statutárního zástupce (IDDS Úřadu: psn9irb)
  2. e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce politické stranu/hnutí, nebo jeho elektronickou značkouznačkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím ručně podepsaného formuláře)
  3. dopisem s podpisem statutárního zástupce/zástupců politické stranu/hnutí a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno
  4. osobně na podatelně Úřadu
  5. jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud politická strana nebo hnutí chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy sídla
U fyzické osoby je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; u právnické osobě její název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Na těchto internetových stránkách je politická strana/hnutí povinna zveřejnit následující informace:
1) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidáta politické strany/hnutí uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje je politická strana/hnutí povinna zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
2) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a politická strana/hnutí nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu politické strany/hnutí (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany/hnutí, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.
Politická strana/hnutí je povinna zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete podepsaný poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.