dle § 17a odst. 4 a § 17b odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění (dále jen "zákon o politických stranách").

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:
a) datovou schránkou registrovanou politickou stranu/hnutí, příp. na jejího statutárního zástupce (IDDS Úřadu: psn9irb);
b) e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce politické strany/hnutí, nebo jeho elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím ručně podepsaného formuláře);
c) dopisem s podpisem statutárního zástupce/zástupců politické strany/hnutí a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
d) osobně na podatelně Úřadu;
e) jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu.

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Na zvláštním účtu vedou politické instituty prostředky podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o politických stranách - příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění.
Účet politického institutu pro ostatní příjmy a výdaje dle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o politických stranách (nezveřejňuje se ve veřejném registru).
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Nepovinná položka

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete s úředně ověřeným podpisem poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.