dle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., ze dne 27. září 1995, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí fyzická osoba ve volební kampani pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb)
  2. e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem třetí osoby, nebo jejího zplnomocněného zástupce, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jí/jím ručně podepsaného formuláře)
  3. dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno
  4. osobně na podatelně Úřadu
  5. jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.
Pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno, uveďte v následující kolonce datum narození.
Vyplňte v případě, že vám nebylo přiděleno rodné číslo.
Vyplňte pouze v případě, že jste v předchozí položce uvedli jiné státní občanství než občanství ČR.
Byla-li datová schránka zřízena
V případě potřeby doplňte adresu (část obce atp.)
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete podepsaný poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.