dle § 16e odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), které činí registrovaná třetí osoba ve volební kampani pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:
  1. datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb)
  2. e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem třetí osoby, nebo jejího zplnomocněného zástupce, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jí/jím ručně podepsaného formuláře)
  3. dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno
  4. osobně na podatelně Úřadu
  5. jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Uveďte evidenční číslo, které vám ÚDHPSH přidělil v rozhodnutí o registraci.
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a nebude splněna povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona.
Na těchto internetových stránkách je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit přehled výdajů na volební kampaň rozčleněný podle těchto typů výdajů: a) výdaje na předvolební průzkumy, b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, výdaje na úhradu venkovní reklamy, d) jiné výdaje.
Tento přehled je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit na svých internetových stránkách do 10 dnů po skončení volební kampaně (tj. vyhlášení celkových výsledků voleb), a to nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu registrované třetí osoby (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku registrované třetí osoby, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.
Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Na výzvu Úřadu je registrovaná třetí osoba povinna prokázat, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. Výpisy z volebního účtu je registrovaná třetí osoba povinna uchovat po dobu 5 let a na výzvu je předložit Úřadu.

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete podepsaný poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.